Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo (na urlopie wychowawczym)

ZWROT 90% KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM SPRAWOWANEJ PRZEZ NIANIĘ

Jest to wsparcie przewidziane w projekcie dla osób przebywających na urlopach: macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym oraz dla osób bezrobotnych.

Zwrot kosztów może przysługiwać przez max. 12 m-cy (ale nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, albo 4 roku życia, gdy nie jest możliwe zapewnienie dziecku opieki przedszkolnej i nie dłużej niż do 27.05.2021r.)

JAK UZYSKAĆ ŚRODKI NA NIANIĘ?

KROK 1

Odwiedź stronę www.aktywnirodzice.eu lub profil na Facebook www.facebook.com/aktywnirodzicebiz

Pobierz i wypełnij Formularz zgłoszeniowy i skompletuj niezbędne dokumenty.

KROK 2

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, dostarcz osobiście lub odeślij na adres:

BIURO PROJEKTU „AKTYWNY RODZIC Z BOLESŁAWCA I ZGORZELCA”

ul. Daszyńskiego 9/1

59-700 Bolesławiec

KROK 3

OCZEKUJ NA INFORMACJE I LISTY RANKINGOWE.

WSZYSTKO MOŻESZ ŚLEDZIĆ NA NASZEJ STRONIE www.aktywnirodzice.eu.

KROK 4

Dopiero po złożeniu Formularza zgłoszeniowego do projektu możesz podpisać Umowę na opiekę nad twoim dzieckiem z nianią.

KROK 5

Jeśli pozytywnie przejdziesz procedurę rekrutacyjną zaprosimy Cię do podpisania z nami Umowy – deklaracji uczestnictwa w projekcie. Umowa będzie określała okres, na jaki otrzymasz wsparcie, kwotę wsparcia, twoje prawa i obowiązki, jako Uczestnika/Uczestniczki projektu.

PAMIĘTAJ, ŻE:

– podpisując z nami Umowę – deklarację uczestnictwa w projekcie deklarujesz, że podejmiesz pracę w przeciągu maksymalnie 3 miesięcy od dnia podpisania ww. Umowy. Jeśli w tym czasie nie znajdziesz zatrudnienia, Twój udział w projekcie zostaje przerwany. Realizator projektu może wezwać Cię do zwrotu wszystkich kosztów Twojego uczestnictwa w projekcie poniesionych przez Realizatora wraz z odsetkami. Dodatkowo, zobowiązujesz się utrzymać zatrudnienie do 4 tygodni po zakończeniu udziału we wsparciu (efektywność zatrudnieniowa).

– jeśli jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo (tj. przebywasz na urlopie wychowawczym), podpisując z nami Umowę – deklarację uczestnictwa w projekcie zobowiązujesz się skorzystać z dodatkowego wsparcia aktywizacyjnego (poradnictwo zawodowe oraz szkolenia).

– aby móc podpisać z nami Umowę musisz już mieć podpisaną Umowę na opiekę z nianią. Umowę z nianią musisz mieć podpisaną nie wcześniej niż po złożeniu do projektu Formularza zgłoszeniowego.

– jako osoba bezrobotna/na urlopie wychowawczym musisz początkowo zatrudnić nianię na podstawie Umowy zlecenie. W tym czasie będziesz korzystać w projekcie ze wsparcia aktywizacyjnego. W projekcie możesz uzyskać zwrot max. 90% poniesionych kosztów zatrudnienia niani, pod warunkiem, że wynagrodzenie niani wskazane na umowie zlecenie  nie przekroczy: 1 994,40 zł. /miesiąc. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie niani za średnio 160 godzin opieki/miesiąc. Przy mniejszym wymiarze opieki niż odpowiednik 1 etatu, maksymalna kwota zwrotu obliczana będzie proporcjonalnie.

– po podjęciu zatrudnienia przez Uczestnika/-czkę projektu, niania powinna zostać zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej. Na jej podstawie budżet państwa sfinansuje 50 % składek ZUS niani do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia. W tym czasie w projekcie możesz uzyskać zwrot max. 90% poniesionych kosztów zatrudnienia niani, pod warunkiem, że wynagrodzenie niani wskazane na umowie uaktywniającej nie przekroczy: 2 033,13 zł/miesiąc. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie niani za średnio 160 godzin opieki/miesiąc. Przy mniejszym wymiarze opieki niż odpowiednik 1 etatu, maksymalna kwota zwrotu obliczana będzie proporcjonalnie.

Zatrudniając nianię pamiętaj, aby uzyskać od niej dane i informacje, które będą potrzebne do zgłoszenia niani do ZUS i będą miały wpływ na wysokość składek ZUS i wynagrodzenie netto niani.

KROK 6

Comiesięczne refundacje będziesz otrzymywać na podstawie złożonego Wniosku refundacyjnego. Wniosek należy go wysyłać do Biura projektu, co miesiąc zawsze do 15 dnia miesiąca. Wniosek refundacyjny możesz pobrać na stronie internetowej www.aktywnirodzice.eu. W wypełnianiu Wniosku pomoże Ci Specjalista ds. weryfikacji wniosków o sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi.

WSPARCIE AKTYWIZACYJNE – CO TO JEST?

Wsparcie to będzie miało na celu aktywizację Uczestniczek/-Uczestników do podjęcia zatrudnienia.

Po podpisaniu Umowy każdy bezrobotny lub bierny zawodowo (tj. na urlopie wychowawczym) Uczestnik/-czka projektu odbędzie 2 – godzinną  rozmową z doradcą zawodowym, w celu identyfikacji potrzeb, zdiagnozowania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia, identyfikacji sposobów rozwiązania w/w przyczyn, przez wskazanie szkoleń i instrumentów/instytucji, które przyczynią się do zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia.

Część z Uczestniczek/-ów projektu zostanie objętych dodatkowym wsparciem aktywizacyjnym w postaci: indywidualnych sesji składających się z 3 etapów: Diagnoza kompetencji uczestnika, Diagnoza potrzeb szkoleniowych, Przygotowanie indywidualnego planu działania (IPD)

Dodatkowo Uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia szkoleniowego. Uczestnicy szkoleń będą mieć zapewnione stypendium szkoleniowe.