Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim

ZWROT 90% KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM W ŻŁOBKU, KLUBIE DZIECIĘCYM, U DZIENNEGO OPIEKUNA.

Jest to wsparcie przewidziane w projekcie dla osób przebywających na urlopach: macierzyńskim lub rodzicielskim.

Kwota zwrotu zależna będzie od zgłoszonych potrzeb i może wynosić średnio 765,00zł/m-c. Uczestnik/-cza projektu otrzyma zwrot  90% poniesionych przez siebie wydatków.

Zwrot kosztów obejmuje podstawową opiekę, tj. pobyt i wyżywienie, bez ewentualnych zajęć dodatkowych i może przysługiwać przez max. 12 m-cy (ale nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, albo 4 roku życia, gdy nie jest możliwe zapewnienie dziecku opieki przedszkolnej i nie dłużej niż do 31.05.2021r.).

JAK UZYSKAĆ ŚRODKI NA ŻŁOBEK?

KROK 1

Odwiedź stronę www.aktywnirodzice.eu lub profil na Facebook www.facebook.com/aktywnirodzicebiz

Pobierz i wypełnij Formularz zgłoszeniowy i skompletuj niezbędne dokumenty.

KROK 2

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, dostarcz osobiście lub odeślij na adres:

BIURO PROJEKTU „AKTYWNY RODZIC Z POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I ZGORZELECKIEGO”

ul. Daszyńskiego 9/1

59-700 Bolesławiec

KROK 3

OCZEKUJ NA INFORMACJE I LISTY RANKINGOWE.

WSZYSTKO MOŻESZ ŚLEDZIĆ NA NASZEJ STRONIE  www.aktywnirodzice.eu

KROK 4

Dopiero po złożeniu Formularza zgłoszeniowego do projektu, możesz podpisać Umowę na opiekę nad twoim dzieckiem ze żłobkiem. Pamiętaj, że żłobek, klub dziecięcy lub opiekun dzienny, któremu powierzysz opiekę musi znajdować się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Opiekun dzienny, do którego kierowane będzie dziecko w ramach projektu musi znajdować się w wykazie opiekunów dziennych prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wykaz żłobków, klubów dziecięcych, opiekunów dziennych można znaleźć m.in. na portalu emp@tia:

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

KROK 5

Jeśli pozytywnie przejdziesz procedurę rekrutacyjną zaprosimy Cię do podpisania z nami Umowy – deklaracji uczestnictwa w projekcie. Umowa będzie określała okres, na jaki otrzymasz wsparcie, kwotę wsparcia, twoje prawa i obowiązki, jako Uczestnika/Uczestniczki projektu.

PAMIĘTAJ, ŻE:

– aby móc podpisać z nami Umowę musisz już mieć zagwarantowane miejsce dla twojego dziecka w żłobku. Umowę ze żłobkiem musisz mieć podpisaną nie wcześniej niż po złożeniu do projektu Formularza zgłoszeniowego, ale przed Twoim powrotem do pracy (najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia);

– podpisując z nami Umowę – deklarację uczestnictwa w projekcie zobowiązujesz się, że bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego powrócisz do pracy/podejmiesz zatrudnienie. Zatrudnienie to powinieneś kontynuować przez cały okres wsparcia, aż do 4 tygodni od zakończenia udziału we wsparciu.  Jeśli nie wywiążesz się z tego zobowiązania Twój udział w projekcie zostaje przerwany, zaś realizator projektu może wezwać Cię do zwrotu wszystkich kosztów Twojego uczestnictwa w projekcie poniesionych przez Realizatora wraz z odsetkami.

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem będzie ci przysługiwał od pierwszego dnia Twojego powrotu do pracy (co oznacza, że nie możesz przebywając na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i pobierając z tego tytułu świadczenie pieniężne, równocześnie otrzymać w projekcie zwrotu kosztów opieki na dzieckiem w żłobku).

KROK 6

Comiesięczne refundacje będziesz otrzymywać na podstawie złożonego Wniosku refundacyjnego. Wniosek należy wysyłać do Biura projektu, co miesiąc. Wniosek refundacyjny możesz pobrać na stronie internetowej www.aktywnirodzice.eu. W wypełnianiu Wniosku pomoże Ci nasz Specjalista ds. weryfikacji wniosków o sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi. Otrzymasz zwrot 90% poniesionych przez siebie wydatków.

ZWROT 90% KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM SPRAWOWANEJ PRZEZ NIANIĘ

Jest to wsparcie przewidziane w projekcie dla osób przebywających na urlopach: macierzyńskim/ rodzicielskim lub wychowawczym oraz dla osób bezrobotnych. Zwrot kosztów może przysługiwać przez max. 12 m-cy (ale nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, albo 4 roku życia, gdy nie jest możliwe zapewnienie dziecku opieki przedszkolnej i nie dłużej niż do 27.05.2021r.)

JAK UZYSKAĆ ŚRODKI NA NIANIĘ?

KROK 1

Odwiedź stronę www.aktywnirodzice.eu lub profil na Facebook www.facebook.com/aktywnirodzicebiz

Pobierz i wypełnij Formularz zgłoszeniowy i skompletuj niezbędne dokumenty.

KROK 2

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, dostarcz osobiście lub odeślij na adres:

BIURO PROJEKTU „AKTYWNY RODZIC Z POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I ZGORZELECKIEGO”

ul. Daszyńskiego 9/1

59-700 Bolesławiec

KROK 3

OCZEKUJ NA INFORMACJE I LISTY RANKINGOWE.

WSZYSTKO MOŻESZ ŚLEDZIĆ NA NASZEJ STRONIE www.aktywnirodzice.eu

KROK 4

Dopiero po złożeniu Formularza zgłoszeniowego do projektu możesz podpisać Umowę na opiekę nad twoim dzieckiem z nianią.

KROK 5

Jeśli pozytywnie przejdziesz procedurę rekrutacyjną zaprosimy Cię do podpisania z nami Umowy – deklaracji uczestnictwa w projekcie. Umowa będzie określała okres, na jaki otrzymasz wsparcie, kwotę wsparcia, twoje prawa i obowiązki, jako Uczestnika/Uczestniczki projektu.

PAMIĘTAJ, ŻE:

W przypadku osób przebywającą na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim:

– aby móc podpisać z nami Umowę musisz już mieć podpisaną Umowę na opiekę z nianią. Umowę z nianią musisz mieć podpisaną nie wcześniej niż po złożeniu do projektu Formularza zgłoszeniowego, ale przed Twoim powrotem do pracy (najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia);

– podpisując z nami Umowę – deklarację uczestnictwa
w projekcie
 zobowiązujesz się, że bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego powrócisz do pracy/podejmiesz zatrudnienie. Zatrudnienie to powinieneś kontynuować przez cały okres wsparcia, aż do 4 tygodni od zakończenia udziału we wsparciu.  Jeśli nie wywiążesz się z tego zobowiązania Twój udział w projekcie zostaje przerwany, zaś realizator projektu może wezwać Cię do zwrotu wszystkich kosztów Twojego uczestnictwa w projekcie poniesionych przez Realizatora wraz z odsetkami.

– w projekcie możesz uzyskać zwrot max. 90% poniesionych kosztów zatrudnienia niani, nie więcej niż : 1948,11 zł/miesiąc. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie niani za średnio 160 godzin opieki/miesiąc. Przy mniejszym wymiarze opieki niż odpowiednik 1 etatu, maksymalna kwota zwrotu obliczana będzie proporcjonalnie.

Zatrudniając nianię pamiętaj, aby uzyskać od niej dane i informacje, które będą potrzebne do zgłoszenia niani do ZUS i będą miały wpływ na wysokość składek ZUS i wynagrodzenie netto niani. Przykładowe oświadczenie niani znajdziesz TUTAJ.

KROK 6

Comiesięczne refundacje będziesz otrzymywać na podstawie złożonego Wniosku refundacyjnego. Wniosek należy go wysyłać do Biura projektu, co miesiąc zawsze do 15 dnia miesiąca. Wniosek refundacyjny możesz pobrać na stronie internetowej www.aktywnirodzice.eu. W wypełnianiu Wniosku pomoże Ci Specjalista ds. weryfikacji wniosków o sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi.