Pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi dotyczące udziału w projekcie.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY PROJEKT „AKTYWNY RODZIC Z POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I ZGORZELECKIEGO”?

Projekt jest przeznaczony dla rodziców dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3, którzy chcą wrócić na pracy, a obecnie przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, ale też dla rodziców, który nie pracują, ponieważ zajmują się wychowaniem dziecka.

CZY OJCOWIE TEŻ MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

TAK! Projekt jest przeznaczony zarówno dla mam, jak i dla ojców.

JAKIEGO ZAŚWIADCZENIA Z PRACY POTRZEBUJE?

Kandydatki/Kandydaci do projektu powinni załączyć do Formularza zgłoszeniowego Zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym statusie, z wyszczególnieniem okresu przebywania na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym i okresem, na jaki zawarte jest zatrudnienie. Zaświadczenie może być wydane najpóźniej miesiąc przez złożeniem Formularza zgłoszeniowego do projektu.

SKOŃCZYŁ MI SIĘ URLOP MACIERZYŃSKI, CZY BĘDĄC NA URLOPIE WYPOCZYNKOWYM, KTÓRY MUSZE WYKORZYSTAĆ DO KOŃCA ROKU, MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Niestety nie. Urlop wypoczynkowy jest traktowany, jako powrót do pracy. Chcąc wziąć udział w projekcie należy przebywać na urlopie związanym z wychowaniem dziecka np. urlopie wychowawczym.

ILE MAM CZASU ŻEBY WRÓCIĆ DO PRACY?

Jeśli jesteś osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim , podpisując z w projekcie Umowę – deklarację uczestnictwa w projekcie zobowiązujesz się, że bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego powrócisz do pracy/podejmiesz zatrudnienie. Jeśli w tym czasie nie wywiążesz się z ww. zobowiązania Twój udział w projekcie zostaje przerwany. Realizator projektu może wezwać Ciebie do zwrotu wszystkich kosztów Twojego uczestnictwa w projekcie poniesionych przez Realizatora projektu wraz z odsetkami.

Jeśli jesteś osobą przebywającą na urlopie wychowawczym lub jesteś bezrobotna/-y masz maksymalnie 3 miesiące od podpisania Umowy-deklaracji uczestnictwa w projekcie na podjęcie zatrudnienia. Jeśli w tym czasie nie znajdziesz zatrudnienia Twój udział w projekcie zostaje przerwany. Realizator projektu może wezwać Ciebie do zwrotu wszystkich kosztów Twojego uczestnictwa w projekcie poniesionych przez Realizatora projektu wraz z odsetkami.

CZY MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE, JEŚLI PRZED CHWILĄ WRÓCIŁAM DO PRACY?

Jeśli urlop macierzyński /rodzicielski/wychowawczy skończyły się przed datą złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu, to niestety nie możesz brać udziału w projekcie. Składając Formularz zgłoszeniowy kandydatka/kandydat musi być osobą przebywającą na urlopie związanym z wychowaniem dziecka (macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym) lub być osobą bezrobotną.

NA ILE CZASU MOGĘ UZYSKAĆ REFUNDACJĘ KOSZTÓW OPIEKI NA DZIECKIEM W RAMACH PROJEKTU?

W projekcie przewidziano zwrot 90%  poniesionych kosztów przez max. 12 m-cy (ale nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, albo 4 roku życia, gdy nie jest możliwe zapewnienie dziecku opieki przedszkolnej i nie dłużej niż do 28.04.2021r. ( w przypadku niani) oraz do 30.04.2021 (w przypadku żłobków).

KIEDY NASTĄPI PODPISANIE ZE MNĄ UMOWY W PROJEKCIE

Umowy podpisywane będą niezwłocznie po ogłoszeniu list rankingowych – jednak nie później niż 21  dni kalendarzowych od ogłoszenia list rankingowych (nie dotyczy osób zakwalifikowanych z list rezerwowych). Przewiduje się ogłoszenie list rankingowych do 14 dni po zamknięciu z każdego naboru.

W przypadku osób zakwalifikowanych z list rezerwowych umowy – deklaracje uczestnictwa są podpisywane nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Kandydatki / Kandydata. Okresy te na indywidualny wniosek Uczestniczki/Uczestnika mogą zostać wydłużone za zgodą Realizatora projektu.

CO W PRZYPADKU, JEŚLI NIE ZNAJDĘ PRACY W OKRESIE 3 MIESIĘCY?

Jeśli aplikowałeś do projektu, jako osoba bezrobotna lub bierna zawodowo (tj. na urlopie wychowawczym), niepodjęcie zatrudnienia w przeciągu 3 m-cy oznacza niewywiązanie się z zawartej Umowy-deklaracji uczestnictwa w projekcie i Twój udział w projekcie zostanie przerwany. Realizator projektu może wezwać Ciebie do zwrotu wszystkich kosztów Twojego uczestnictwa w projekcie poniesionych przez Realizatora projektu wraz z odsetkami.

CZY MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z PROJEKTU?

Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie tylko w wyjątkowych sytuacjach odpowiednio uzasadniając swoją rezygnacje. W przeciwnym wypadku musi się liczyć z poniesieniem kosztów udziału w projekcie.

CZY PODJĘCIE STAŻU OZNACZA ZNALEZIENIE PRACY LUB POWRÓT DO PRACY?

Niestety nie, staż nie jest traktowany, jako podjęcie zatrudnienia.

Pytania dotyczące zatrudnienia niani.

JAK POWINNAM ZATRUDNIĆ NIANIĘ?

Niania powinna być zatrudniona na umowę. Przykładowy wzór umowy znajdziesz na stronie projektu. Następnie należy zgłosić się do ZUS, jako płatnik składek i nianię, jako osobę do ubezpieczeń.

CZY BABCIA NA EMERYTURZE LUB ŚWIADCZENIU PRZEDEMERYTALNYM MOŻE ZOSTAĆ NIANIA.

Oczywiście. Nianią może zostać każdy, kto spełni trzy poniższe warunki:

  • nie jest rodzicem dziecka, którym ma się opiekować,
  • ma więcej niż 18 lat,
  • zrobi badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych i dostanie orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy.

Nianią może, więc być na przykład babcia, siostra, kuzynka dziecka, ktoś spoza rodziny — sąsiadka, studentka, emeryt, osoba na świadczeniu przedemerytalnym. Niania nie musi mieć kierunkowego wykształcenia ani doświadczenia zawodowego w pracy z małymi dziećmi. Nie musi też odbywać specjalnych szkole.

ILE MAM CZASU NA ZNALEZIENIE NIANI I PODPISANIE Z NIĄ UMOWY?

Umowę na opiekę nad dzieckiem z nianią musisz podpisać nie wcześniej niż po złożeniu do projektu Formularza zgłoszeniowego, ale przed podpisaniem Umowy – deklaracji uczestnictwa w projekcie.

CZY NIANIA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ ZATRUDNIONA W INNYM MIEJSCU?

Tak, wtedy niania podlega tylko ubezpieczeniom zdrowotnym.

Zatrudniając nianię pamiętaj, aby uzyskać od niej dane i informacje, które będą potrzebne do zgłoszenia niani do ZUS i będą miały wpływ na wysokość składek ZUS. Przykładowe oświadczenie niani znajdziesz TUTAJ.

JAK WYGLĄDA FINANSOWANIE NIANI?

Uczestnik opłaca wynagrodzenie niani netto za dany miesiąc, odprowadza za nią składki ZUS i każdego miesiąca (do 15 dnia m-ca) składa do Biura projektu Wniosek refundacyjny. Realizator zwraca 90%  poniesionych kosztów.

JAKIE KOSZTY ZATRUDNIENIA NIANI PONOSZĘ?

10% to wkład własny Uczestnika projektu do wynagrodzenia niani lub opłaty za żłobek, realizator projektu refunduje pozostałe 90% poniesionych kosztów.

CZY MUSZĘ ODPROWADZAĆ SKŁADKI ZUS?

Tak, Uczestnik projektu odprowadza za nianię składki ZUS.

JAKIMI UBEZPIECZENIAMI JEST OBJĘTA NIANIA?

Niania jest objęta obowiązkowymi:

  • ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowymi i wypadkowym)

i ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ubezpieczenie chorobowe jest dla niani dobrowolne.

KTO ODPROWADZA PODATEK DOCHODOWY ZA NIANIĘ

Podatek dochodowy opłaca sama niania.

Umowa uaktywniająca zawierana jest między dwoma podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, tj. między nianią a rodzicem/ rodzicami dziecka, stąd przychód uzyskany przez nianię zaliczany jest do przychodów z innych źródeł.

Zatem rodzic dziecka nie jest płatnikiem podatku dochodowego z tytułu zawartej z nianią umowy, co oznacza, że:

  • nie ciąży na nim obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanego wynagrodzenia,
  • nie ma obowiązku sporządzenia i przekazania niani lub organowi podatkowemu deklaracji i informacji podatkowych, np. PIT-11.

Po zakończeniu roku podatkowego niania jest obowiązana złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanych dochodów (PIT-36). Dokonując rozliczenia za dany rok podatkowy, niania powinna wykorzystać wszelkie dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego przychodu, jak również wysokość odprowadzonych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.