Rekrutacja

KIEDY MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?

JEŚLI: 

A. zamieszkujesz na terenie Powiatu Bolesławieckiego i Zgorzeleckiego tj. na terenie jednej z poniższych gmin:

 • gmina Gromadka
 • gmina Nowogrodziec
 • gmina Osiecznica
 • gmina Warta Bolesławiecka
 • gmina Bogatynia
 • gmina Pieńsk
 • gmina Sulików
 • gmina Węgliniec
 • gmina Zawidów
 • gmina Zgorzelec
 • gmina Zgorzelec – gmina wiejska
 • gmina Bolesławiec
 • gmina Bolesławiec – gmina wiejska

B.  sprawujesz opiekę nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do 3 lat,

C.  nie wykonujesz pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem,

D.  chcesz wrócić do zatrudnienia

PROJEKT „AKTYWNY RODZIC Z POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I ZGORZELECKIEGO” JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE

W JAKI SPOSÓB ODBYWA SIĘ REKRUTACJA DO PROJEKTU?

Rekrutacja została podzielona na etapy:

I ETAP: 

Przyjmowanie Formularza zgłoszeniowego z załącznikami od osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Formularze zgłoszeniowe można składać:

 • osobiście w Biurze projektu w Bolesławcu (ul. Daszyńskiego 9/1, biuro czynne w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12.00),
 • przesłać pocztą na adres Biura projektu (Biuro projektu pt. „Aktywny rodzic z Powiatu Bolesławieckiego i Zgorzeleckiego”, ul. Daszyńskiego 9/1, 59-700 Bolesławiec).
 • przekazać na spotkaniu informacyjnym.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać w terminach wyznaczonych w zakładce rekrutacja oraz aktualności. Formularze złożone w tym okresie będą oceniane na obradach Komisji rekrutacyjnej, które odbywać się będą w okresie od I-IV 2020 do wyczerpania miejsc w projekcie.

Do Formularza zgłoszeniowego należy załączać odpowiednie dokumenty potwierdzające kryteria uczestnictwa tj.:

 • akt urodzenia dziecka; 
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności rodzica / rodziców lub dziecka (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie z PUP-u o zarejestrowaniu, jako osoba bezrobotna (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie w przypadku osoby posiadającej status biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP,
 • zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym statusie (przebywaniu na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym) – jeśli dotyczy.

Zakładamy możliwość wezwania kandydata drogą mailową do złożenia dodatkowych uzupełnień złożonej dokumentacji oraz dokumentów potwierdzających jego sytuację materialną/osobistą. Niezłożenie ww. dokumentów w terminie 7 dni kalendarzowych od wezwania będzie równoważne z rezygnacją Kandydata z udziału w projekcie. W związku z powyższym prosimy o podawanie w formularzu rekrutacyjnym aktualnego adresu mailowego.

II ETAP: 

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej celem oceny Formularzy zgłoszeniowych przez 2 członków Komisji pod kątem: 
– formalnym (kompletność dokumentów),
– przynależności do grupy docelowej projektu,

Dodatkowe punkty mogą otrzymać osoby najbardziej potrzebujące, czyli:

 • kobiety – 35 punktów,
 • osoby niepełnosprawne (co najmniej 1 z rodziców/opiekunów lub dziecko posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności) – 35 punktów,
 • osoby z terenów wiejskich – 10 punktów,
 • rodzice samotnie wychowujący dzieci  – 5 punktów,
 • rodzice posiadający więcej niż 1 dziecko do 3 roku życia – 5 punktów,
 • osoby o niskich kwalifikacjach – 5 punktów.

DO POBRANIA DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATKĘ/KANDYDATA: